فایل های دسته بندی مهندسی بهداشت - صفحه 1

WASTEWATER TECHNOLOGY FACT SHEET, SCREENING AND GRIT REMOVAL

تراکت های خلاصه ای از آشغلگیری و دانه گیری در تصفیه فاضلاب توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

EPA_wastewater_treatment_manual_preliminary

این کتابچه راهنمای تصفیه مقدماتی فاضلاب توسط ساطمان حفاظت محیط زیست آمریکاست که مباحث تشریح تصفیه مقدماتی از آشغالگیر و شن گیر و چربی و روغن و اندازه گیری جریان را بخوبی مورد بحث قرارداده است و معیاترهای مناسب طراحی هر سیستم را معرفی کرده است.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل