فایل های دسته بندی رشته اقتصاد - صفحه 1

پاورپوينت مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي فصل چهارده مدلسازي اقتصادسنجي 2

پاورپوينت ففصل چهارده مدلسازي اقتصادسنجي 2 كتاب مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوينت مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي فصل سیزده مدلسازي اقتصادسنجي 1

پاورپوينت فصل سیزده مدلسازي اقتصادسنجي 1 كتاب مباني اقتصاد سنجي دامودار گجراتي ترجمه حميد ابريشمي

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی فصل دوازده خودهمبستگي‎

پاورپوینت فصل دوازده خودهمبستگي كتاب مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی فصل يازده ناهمساني واريانس‎

پاورپوینت فصل يازدهم ناهمساني واريانس كتاب مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی فصل دهم همخطي‎

پاورپوینت فصل دهم همخطي كتاب مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی فصل نهم روش ماتريسي مدل رگرسيون خطي‎

پاورپوینت فصل نهم روش ماتريسي مدل رگرسيون خطي كتاب مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ابریشمی فصل هشتم تحليل رگرسيون چند متغيره مركب مساله استنتاج آمار

پاورپوینت فصل هشتم تحليل رگرسيون چند متغيره مركب مساله استنتاج آماري كتاب مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی فصل هفتم تحليل رگرسيوني چند متغيره مركب مساله تخمين

پاورپوینت فصل هفتم تحليل رگرسيوني چند متغيره مركب مساله تخمين كتاب مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی فصل ششم گسترش مدل رگرسيون خطي دو متغير

پاورپوینت فصل ششم گسترش مدل رگرسيون خطي دو متغيره كتاب مبانی اقتصاد سنجی دامودار گجراتی ترجمه حمید ابریشمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی