پروژه تامین مالی از بازار سرمایه

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

فصل اول : کليات تحقيق.. 8

مقدمه. 9

تعريف موضوع و بيان مسأله. 10

اهميت موضوع تحقيق.. 11

اهداف تحقيق.. 12

فصل دوم: تئوري‌هاي ساختار و تأمين مالي.. 13

تأمین منابع مالی.. 14

مشخصات و ويژگيهاي نظام تأمين مالي.. 16

تأمين مالي و ساختار سرمايه. 17

تئوري هاي ساختار مالي (سرمايه ) 19

1- نظريه سنتي : 19

2- نظريه سود خالص.... 21

3- نظريه سود عملياتي خالص : 22

4- نظريه موديلياني وميلر. 23

مفروضات مدل موديلياني وميلر. 24

نظريه موديلياني و ميلر بدون در نظر گرفتن ماليات... 25

نظريه موديلياني و ميلر با در نظرگرفتن ماليات... 27

انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر. 29

نواقص بازار سرمايه. 31

مدل قيمت گذاري دارائيها(CAPM) 36

5- تئوري نوين.. 38

ديدگاه ايستا 38

تئوري ترجيحي.. 39

6- ساختار مالي مطلوب... 39

مزایای کلی تامین مالی.. 40

فصل سوم: بازار سرمايه. 42

تعريف بازار سرمايه. 42

انواع بازار سرمايه. 45

وظايف بازار سرمايه. 45

شاخص‌‌های مهم برای اندازه‌‌گیری میزان نقدینگی بازار سرمایه. 46

مزاياي بازار سرمايه در تأمين منابع مالي.. 47

الف ) افزايش سرمايه. 49

ب ) انتشار اوراق بدهي.. 49

چالش هاي بازار سرمايه در تامين مالي.. 49

١. فقدان قوانين و مقررات جامع در بازار سرمايه. 50

٢. حاکميت نظام بانک محور در ساختار نظام مالي کشور. 50

٣. عدم بهره برداري از ابزارها يا داراييهاي مالي متداول در بازارهاي مالي جهاني.. 50

٤. فقدان تنوع در نهادها و واسطه هاي مالي.. 50

٥. فقدان مکانيسم هاي لازم براي مشارکت سرمايه گذاران خارجي در بازار اوراق بهادار. 51

٦. نارسايي قوانين مالياتي.. 51

٧. فقدان وجود بازارهاي رسمي معاملات نقد و سلف ارز. 51

٨. برتري بازار پول به بازار سرمايه. 51

فصل چهارم: تأمين مالي از بازار سرمايه. 53

مقدمه. 53

روش تأمين مالي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت... 54

1) تأمين مالي كوتاه مدت... 54

2) تأمين مالي ميان مدت... 54

3) تأمين مالي بلند مدت... 55

1-3) سهام عادي.. 55

2-3) اوراق قرضه. 55

3-3) سهام ممتاز. 56

تأمين مالي داخلي و تأمين مالي خارجي از بازار سرمايه. 56

تامین مالی داخلی.. 56

تأمین مالی خارجی.. 58

تأمین مالی مجدد. 61

نسیه تضمین شده. 61

اعتبار خرید. 61

-وام های بین المللی.. 62

تجارت متقابل.. 62

پیش دریافت ها 62

تأمین مالی خارج از ترازنامه. 63

هزينه تأمين مالي.. 63

ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه. 64

اوراق اجارة تأمین نقدینگی.. 64

شرایط انتشار. 65

شرایط عمومی دارایی پایه. 66

اوراق مشارکت... 66

نکات مهم انتشار اوراق مشارکت... 66

تعریف و ویژگی های اوراق استصناع. 68

امکان بازار ثانوی اوراق استصناع. 68

تعریف اوراق منفعت... 68

کاربردهای اوراق منفعت... 68

واگذاری منافع آینده دارایی های بادوام: 68

واگذاری خدمات آینده: 69

مکانیسم بازار اوراق منفعت... 69

ارزش اوراق منفعت و نرخ بازدهی آن. 69

مثال کاربردی اوراق منفعت... 70

فصل پنجم- عوامل مؤثر تأمين مالي شركت‌ها براساس ساختار و بازار سرمايه. 72

مقدمه. 72

عوامل دروني مؤثربرساختارمالي.. 72

1- صنعت... 73

2- اندازة شركت... 74

3- ريسك: 75

تعريف ريسك.... 76

ريسك هاي ناشي از شركت... 76

1- ريسك تجاري.. 76

2- ريسك مالي.. 77

3- ريسك ورشكستگي.. 78

ريسك هاي ناشي از شرايط اقتصادي.. 79

4- اهرم عملياتي : 84

5- درآمد وافزايش سود صاحبان شركت... 85

6- نرخ رشد شركت... 86

7- قابليت سود آوري :‌ 87

8- تطبيق نوسان پذيري احتياجات درمقابل منابع كوتاه مدت : 87

9- كنترل :‌ 87

10- قابليت انعطاف... 90

11- زمان بندي : 91

عوامل خارجي مؤثربرساختارمالي: 92

1- سطح عمومي فعاليت هاي تجاري.. 92

2- سطح نرخ بهره. 93

3- سطح قيمت سهام. 93

4- قابليت دسترسي به وجوه در بازارها 93

5- خط مشي هاي مالياتي برروي بهره و سود سهام. 93

6- ديدگاه ونظر وام دهندگان. 94

7- الگوهاي رايج.. 94

بررسي عوامل مؤثر برساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 95

1) سود آوري.. 95

2) نرخ رشد. 95

3) نسبت دارايي هاي ثابت مشهود. 97

4) اندازه شرکت... 97

فصل ششم: آمارها و مقايسه كشور ايران با ديگر كشورها در تامين مالي از بازار سرمايه. 100

تامين مالي بازار سرمايه در سال ١٣٩٨. 101

وضعيت جذب و تجهيز منابع در بازار سرمايه. 101

تامين مالي از طريق اوراق شرکتي.. 103

مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در داخل کشور. 104

مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در ایالات متحده. 105

مقایسه نسبت اوراق بدهی منتشر شده به کل مبلغ تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه. 105

بازار پول و بازار سرمایه ایران در مقایسه با سایر کشورها 105

فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات... 106

نتيجه‌گيري.. 107

پيشنهادات... 110

منابع  112

 

مقدمه

محيطي که شرکت ها اکنون درآن فعاليت مي‌کنند محيطي است در حال رشد و بسيار رقابتي ؛ و شرکت ها براي ادامه حيات مجبور به رقابت با عوامل متعددي در سطح ملي و بين‌الملي و بسط فعاليت هاي خود ازطريق سرمايه گذاريهاي جديد مي‌باشند ؛ شرکتها براي سرمايه گذاري احتياج به منابع مالي دارند . اما منابع سرمايه و استفاده از آنها بايد به خوبي تعيين شود تاشرکت بتواند سود آور باشد و اين وظيفه يک مدير مالي است که منابع تأمين مالي و نحوه استفاده از آنها را تعيين کند.

در نظريات نوين مالي وظايف يک مدير مالي در يک واحد بازرگاني تصميمات مربوط به سرمايه گذاري ، تصميمات تامين مالي و تصميمات تقسيم سود مي‌باشد. هدف مديرت مالي از اتخاذ چنين تصميماتي حداکثر کردن ارزش شرکت مي‌باشد. بنابراين يک شرکت در راستاي به حداکثر رساندن ارزش شرکت بايد تعيين کند که در کجاها بايد سرمايه گذاري انجام دهد ؟ يعني دارايي موجود در قسمت راست ترازنامه با چه ترکيبي آورده شود و اين دارايي ها از چه منابع تأمين مالي شود ؟

آيا از طريق استفاده بدهي و ايجاد اهرم ، شرکت تأمين مالي کند يا از آورده سهامداران تأمين مالي کند ؟ يک مدير مالي بايد هميشه مواظب باشد ، که روش هاي تأمين مالي با نوع سرمايه گذاري شرکت سازگار باشد ، همچنين از اهرم درحد معقول آن استفاده کند، تا به صورتي باشد که هم ارزش شرکت حداکثر گردد و هم اينکه هزينه هاي ورشکستگي زيادي براي شرکت تحميل نشود . يعني شرکت يک ريسک مالي معقولي را به واسطه استفاده از بدهي تحمل نمايد .

تعريف موضوع و بيان مسأله

تصميم هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري در شرکت ها ، تصميم هايي هستند که هر دو با آينده نگري اتخاذ مي‌شوند . در تصميم هاي تأمين مالي ، شرکت وجوه مورد نظر خود را در حال حاضر به کار مي‌گيرد تا در آينده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمين کنندگان منابع مالي عمل کند ، و آنچه که در تصميم هاي سرمايه گذاري نقش کليدي را بازي مي‌کند هزينه سرمايه[1] شرکت است ؛ زيرا هزينه سرمايه به عنوان نرخ تنزيل [2]جريان هاي نقدي حاصل ازپروژه هاي سرمايه گذاري استفاده مي‌شود. بنابراين ،رد يا قبول  پروژه هاي سرمايه گذاري پيشنهادي در گرو انتخاب مناسب ترين نرخ تنزيل يا همان هزينه سرمايه است اين در حالي است

اهميت موضوع تحقيق

نقش و اهميت حوزه‌هاي پولي و مالي در ايفاي نقش تجهيز منابع مالی و هدايت و مديريت آن به سمت بخش‌هاي مولد از اهميت مضاعفي برخوردار است. تأمين منابع مالي در کشور به صورت سنتي و در شبكه بانك‌هاي تجاري و تخصصي انجام مي‌شود. اما در سال‌هاي اخير حركتي نوين به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي نهفته در بازار سرمايه براي تأمين مالي شركت‌ها و طرح‌ها آغاز شده است.

روش‌ها و ابزارهای مختلفی برای تامین مالی به منظور تامین تجهیزات، سرمایه در گردش و ... برای پروژه‌های صنعتی، معدنی، ساختمانی و ... در بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می‌توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپردة مدت‌دار ویژة سر

اهداف تحقيق

امروزه شرکت ها ي موفق ، شرکت هايي هستند که با شناسايي عوامل موثر بر ساختار مالي مطلوب و بهينه ، وجوه مالي مورد نياز خود رااز منابع صحيح تامين مالي نموده ، به طوري که هزينه سرمايه شرکت  به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد .

هدف اصلي اين تحقيق عبارت است از :

تامين مالي از بازار سرمايه

فصل دوم: تئوري‌هاي ساختار و تأمين مالي

تأمین منابع مالی

"تامين مالي" به آن بخش از دانش مالي اطلاق مي‌شود كه روش‌هاي مختلف را جهت جذب نقدينگي با بهترين ساختار و كمترين هزينه سرمايه، ابداع يا مورد بررسي قرار مي‌دهد.

تأمین منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌ها و پیش‌بینی آن از موضوعات بسیار مهمی است که کمتر به آن پرداخته می‌شود و در مواردی مشاهده می‌شود بدون طی مراحل قانونی لازم و تأمین مالی پروژه، ابتدا اجرای پروژه‌ای به تصویب رسیده و عملیات مقدماتی برای شروع اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد و متعاقباً به فکر منابع مالی مورد نیاز افتاده و به‌دلیل نیاز مالی به دنبال تصویب آن می‌روند. اهمیت این موضوع به‌قدری بوده است که قانون‌گزار در ماده«۹» قانون برگزاری مناقصات در بیان فرآیند برگزاری مناقصات با تصریح فرآیند مذکور آن را به ترتیب

با توجه به آنکه در ماده «۲۸» یاد شده حکم را بیان نمود و در خصوص مجازات اشاره به ماده ۸۵ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۴۹ نموده با توجه به نسخ این قانون به استناد ماده «۱۴۰» قانون محاسبات سال ۱۳۶۶، چون صرفاً در بیان مجازات به قانون مذکور اشاره نموده نسخ قانون محاسبات سال ۱۳۴۹ تأثیری در این ماده ندارد و همانند آن است که مجازات مورد بحث را در انتهای ماده «۲۸» ذکر می‌نمود. لذا صرفاً مشمولان تصریح شده در ماده «۸۵» از موضوع مجازات خارج گردیده‌اند بنابراین بر اساس اصول حقوقی حاکم ماده «۲۸» و اعمال مجازات نسبت به متخلفان آن همچنان به قوت خود باقی و قابلیت اجرا دارد. مجازات مقرر در ماده «۸۵»، حبس تادیبی از یک تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف است. بنابر این به نظر می‌رسد بر اساس منطوق ماده «۲۸» قانون برنامه و بودجه و مواد «۹» و «۱۰» قانون برگزاری مناقصات در صورت عدم‌تأمین اعتبار قبل از برگزاری مناقصه یا قبل از انعقاد قرارداد در موارد شروع ترک تشریفات مناقصه و یا در موارد عدم‌الزام به برگزاری مناقصه، اشخاصی که دستور شروع مراحل یاد شده را می‌دهند یا اسناد و قرارداد‌ها را امضا می‌نمایند و در واقع دینی را بر ذمه دولت ایجاد می‌نمایند که منابع آن مشخص نشده و مهیا نگردیده است مشمول مجازات مذکور می‌گردند. لذا این اشخاص حال با توجه به هر مورد که می‌تواند بالا‌ترین مقام دستگاه مناقصه‌گذار باشد و یا سایر اشخاص، مشمول مجازات حبس از یک تا 3 سال و پرداخت جزای نقدی معادل میزان مورد تخلف گردند.

مشخصات و ويژگيهاي نظام تأمين مالي

فرآيند ايجاد و جمع آوري و افزايش منابع مالي جهت تخصيص براي تأمين مخارج فعالان اقتصـادي، تأمين مالي ناميده ميشود. از حوزه هاي تشکيل دهنده نظام تأمين مالي مـيتـوان بـه  بانـک ، بـازار سرمايه ، بيمه ، سرمايه گذاري خارجي و بودجه اشاره نمود. در اين راستا نظام بانکي، بـازار سـرمايه و بازار بيمه سه رکن ار بازار مالي را تشکيل داده و بخش عمده اي از تأمين مالي بخش هـاي دولتـي و خصوصي را پوشـش ميدهنـد. بـه طـور مشـخص بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاري در قالـب اعطـاي تسهيلات ، اوراق مشارکت و از طريق ابزارهاي عقود مبادله اي، عقود مشارکتي، قرض الحسـنه ، صـدور ضمانت نامه ، اعتبارات اسنادي داخلي و خارجي، فرآيند تأمين مالي را ايجـاد مي‌کند. بـازار سـرمايه نيز از طريق ابزارهاي افزايش سرمايه ، پذيره

تأمين مالي و ساختار سرمايه

مديران براي تأمين مالي ابتدا از طريق وجوه عملياتي سازمان اقدام مي‌كنند. آنگاه به بازارهاي خارجي روي مي‌آورند و در اين مسير بدهي را بر ارزش ويژه ترجيح مي‌دهند. براساس اين منطق، عموم مديران مالي ابتدا به ارزيابي ظرفيت استقراض خود اقدام كرده و پس از اعمال ملاحظات خاص تا سطح ظرفيت به دست آمده بدهي ايجاد مي‌كنند. عمده ترين خطر افزايش بدهي، عدم توانايي پرداخت اصل و فرع در سررسيد مقرر

تئوري هاي ساختار مالي (سرمايه )

1- نظريه سنتي :

 اساس نظريه فوق بر اين است که ساختار مطلوب مالي وجود دارد و مي‌توان با استفاده از اهرم ارزش شرکت را افزايش داد . در واقع اين نظريه پيشنهاد مي‌کند که شرکت  مي‌تواند هزينه سرمايه خود را از طريق افزايش ميزان بدهي کاهش دهد . اگر چه سرمايه گذاران هزينه سهام عادي را افزايش مي‌دهند ، اما اين افزايش توسط منافع حاصل از کاربرد بدهي ارزان ترخنثي مي‌شود ؛ در حالي که اهرم بيشتري به کار گرفته مي‌شود سرمايه گذاران هزينه سرمايه عادي را افزايش مي‌دهند

طرف داران نظريه سنتي دو استدلال براي پشتي باني از تئوري خود آورده اند :

 1. سرمايه گذاران از ريسک مالي ايجاد شده بوسيله اهرم مالي در حد متوسط خوششان مي‌آيد ، با اين وجود زماني که بدهي خيلي زياد شود ، متوجه ريسک مي‌شوند

2- نظريه سود خالص[3]

اولين کار اساسي روي نظريه ساختار سرمايه توسط ديويد دوراند[4](1952) صورت گرفت . به اين ترتيب که دو حد پايين و بالا را که ساير محققين تا آن زمان مورد بررسي قرار داده بودند مشخص کرد .

بر طبق نظريه سود خالص فرض مي‌شود که بهره بدهي () و هزينه سرمايه صاحبان سرمايه  () از اهرم شرکت مستقل اند؛ يعني بهره بدهي و هزينه سرمايه صاحبان آن ، صرف نظر از اينکه شرکت از چه حجم بدهي

 

[1]) cost of capital  

[2])Dis count Rate  

2) Net Income

David Durand(3

 

3- نظريه سود عملياتي خالص[1] :  

در نظريه سود خالص ، فرض شد که سود خالص سهامداران عادي به نرخ ثابت  تنزيل مي‌شود، و با استفاده از اهرم کاهش مي‌يابد . اين مفروضات در نظريه سود عملياتي خالص معکوس مي‌شود ؛ اين نظريه فرض مي‌کند ميانگين موزون هزينه سرمايه () ثابت است ، اما اهرم موجب افزايش  ، هزينه سهام عادي يا نرخ بازده مورد انتظار سهامداران مي‌شود. (وستون ، بريگام و يوستون (1916)، ترجمه تبريزي و حنيفي (1382)) در معادله (1-2) و براي همه در جات اهرم ثابت فرض مي‌شوند :

4- نظريه موديلياني وميلر

 تئوري مدرن ساختار سرمايه در سال 1958 با مقاله مشهور پروفسور فرانکو موديلياني[2] و مرتون ميلر[3] که بعد ها به MM معروف گشتند آغاز گرديد . موديلياني وميلرثابت کردند که تحت مجموعه محدود کننده اي از مفروضات ، به علت قابل جبران بوده هزينه مربوط به بدهي ، ارزش شرکت به طور دائمي با استفاده بيشتر ، افزايش مي‌يابد و در نتيجه اگر کل تأمين مالي از طريق بدهي انجام گيرد ارزش شرکت به حد اکثر مي‌رسد . از آن زمان به بعداقتصاد دانان بسياري تئوري ارائه شده از سوي آنان را

مفروضات مدل موديلياني وميلر

موديلياني وميلربراي ارائه مدل خود مفروضات زيرا را مطرح کردند :

1)بازار هاي سرمايه کامل هستند اين فرض بدين معني است که :

الف ) هيچ گونه هزينه معاملاتي وجود ندارد و مبادلات بدون هزينه انجام مي‌شود .

ب ) اطلاعات آزادانه و بدون هيچ گونه هزينه اي در اختيار همه سرمايه گذاران قراردارد .

ج) اوراق بهادار به طور نامحدود قابل تجزيه هسند .

ه) سرمايه گذاران منطقي هستند و عقلايي رفتار مي‌کنند . به اين مفهوم که به خوبي اطلاعات را بدست آورده و

 

Net Operationg Income(1

Franco Nodigliani(2

3)Merton Miller

 

نظريه موديلياني و ميلر با در نظرگرفتن ماليات

قضيه نامربوط بودن اهرم موديلياني و ميلر ، اگر فرضيات بازارکامل در برگيرنده تجزيه و تحليل و استدلالشان باشد معتبر خواهد بود . اما با تشخيص وجود نواقص بازار سرمايه در دنياي واقعي ، ساختار سرمايه هرشرکت ممکن است ارزش آن شرکت را تحت تأثير قرار دهد .

زماني که ماليات بر سود شرکت اعمال گردد ، تأمين مالي از طريق بدهي سودمند تر است و شرکت هايي که ازاهرم استفاده مي‌کنند ، ارزش بيشتري دارند . چرا که هزينه بهره بدهي يک هزينه قابل قبول مالياتي و کاهش دهنده درآمد مشمول ماليات محسوب مي‌شود . در نتيجه با ثابت بودن درآمدخالص عملياتي ، سود عملياتي بيشتري را به سمت سرمايه گذاران انتقال مي‌دهد .

انتقادات وارد بر نظريه موديلياني و ميلر

نتايجي که موديلياني و ميلر به آن رسيده اند ، منطقاً از فرضيا ت اوليه آنها اخذ مي‌شود واين زماني است که بازار سرمايه کامل باشد . اما در عالم واقعيت بازار سرمايه داراي نواقصي مي‌باشد که موجب مي‌شود همان نتايج بدست نيايد . بنابراين اشخاصي که با نظريه موديلياني و ميلرمخالف اند،انتقادات خود را بر غيرواقعي بودن فرضيات آنها تمرکز کرده اند . اين انتقادات به شرح زير است :

 1. در تحليل موديلياني و ميلر ، هزينه هاي کارگذاري و انجام معاملات صفر در نظر گرفته مي‌شود که موجب مي‌شود حرکت سرمايه گذار از L به u بدون هزينه باشد . در حاليکه هزينه هاي کارگذاري و ساير معاملاتي قطعاً وجود دارد و بر فرايند اربيتراژ اثر مي‌گذارد[1] .

نواقص بازار سرمايه

موديلياني و ميلر يكي از فروض اصلي تئوري خود را كامل بودن بازار سرمايه عنوان نمودند اما در عالم واقع هيچ گاه اين فرض وجود دارد و داراي نقصهايي مي‌باشد كه سبب خواهد شد كه اين فرضيه درست نباشد. اين نواقص به شرح ذيل مي‌باشد:

ماليات

ماليات بر درآمد شخصي مزاياي مالياتي بدهي را كاهش مي‌دهد. ارزش فعلي سپر مالياتي را با وجود ماليات شخصي مي‌توان بصورت زير محاسبه نمود:

هزينه هاي ورشكستگي

يكي از نواقص مهم تأثيرگذار بر ساختار سرمايه هزينه هاي ورشكستگي است. هزينه هاي ورشكستگي چيزي بيش از هزينه اداري و قانون ورشكستگي است. در بازار سرمايه كامل، هيچ هزينه وابسته به ورشكستگي وجود ندارد. اگر شركتي ورشكسته شود مي‌تواند دارائيهايش را با ارزش اقتصاديشان بفروشد و هيچ گونه هزينه حقوقي و اداري وجود نخواهد داشت. اما در دنياي واقعي در رابطه با بازنشستگي هزينه هاي قابل ملاحظه اي وجود دارد[2].

هزينه نمايندگي

جنسن و مك لينگ(1976) هزينه هاي نمايندگي را جمع هزينه هاي نظارت توسط مدير، هزينه هاي وام گيري توسط نماينده و زيان باقيمانده تعريف مي‌كند.

در ادبيات مالي هزينه نمايندگي را عامل مهمي در محدود نمودن استفاده از بدهي مي‌دانند و اين هزينه ارتباطي را بين سهامداران و دارندگان اوراق قرضه شركت رابطه نمايندگي برقرار مي‌نمايد.

 

[1] )مدیریت مالی 2 - وستون ، بريگام و يوستون (1916)، ترجمه تبريزي و حنيفي 1382

 

[2] ) (افشاري: 1379، 773)

مدل قيمت گذاري دارائيها(CAPM)

اين نظريه در تاييد نظريه MM مطرح مي‌شود كه تغيير اهرم اثري بر ارزش شركت ندارد. ريسك سيستماتيك و بازده منتظره را در نظر بگيريد. بازده منتظره همان ميانگين موزون بازده هاي منتظره بدهي و سهام عادي است.

 

:B ارزش بازار بدهي

S :ارزش بازار سهام عادي

 

5- تئوري نوين

ديدگاه ايستا[1]

در اين ديدگاه شركتها يك نسبت بدهي مورد نظر(بهينه) را تعيين نموه و سعي مي‌كند با روشهاي مختلف به سمت آن حركت كرده و آنرا حفظ كنند. شركت سعي در ايجاد تعادل در نقطه اي بين صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از وجود بدهي در ساختار سرمايه و هزينه هاي مختلف ورشكستگي مي‌باشد. مفاهيم ضمني اين تئوري به شرح زير است:

الف: شركتهايي كه دارايي نامشهود بالايي دارند چون هزينه ورشكستگي بالايي را متحمل خواهند شد از بدهي كمتر استفاده مي‌كنند.

 

تئوري ترجيحي[1]

اين تئوري بيان مي‌كند كه شركت ها ابتدا تامين مالي دروني را ترجيح مي‌دهند در نتيجه شركت ابتدا از سود انباشته و نقدينگي داخل شركت و چنانچه نياز بيشتري داشته باشد در ابتدا از اوراق قرضه استفاده نموده و در نهايت سهام عادي منتشر مي‌كند. اين تئوري نتايج ضمني زير را در بر دارد:

 1. با وجود هزينه هاي بالاي انتشار سهام، شركت رو به استفاده به منابع داخلي مي‌آورد

6- ساختار مالي مطلوب

منظور از اصطلاح ساختار سرمايه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعي است ساختار بهينه سرمايه نيز مجموعه نيست هايي است(انواع اوراق بهادار) كه موجب حداكثر شدن ارزش كلي واحد انتفاعي بشود و اما چگونه مي‌توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعي را تعيين کرد ؟ مديران مالي در مواجهه با مسئله بسيار مشكل مذبور ناگزير از تدوين سياست مناسب خود مي‌باشند.

مزایای کلی تامین مالی

 • امکان تامین مالی با حجم بسیار بالا
 • امکان تامین مالی بلند مدت
 • پرداخت اصل بدهی در سررسید

فصل سوم: بازار سرمايه

تعريف بازار سرمايه

در بازار سرمايه (بازار مالي بلند مدت ) معمولا اسناد بلندمدت يا با سررسيد بيش از يک سال عرضـه و تقاضا ميشود. همچنين ، «بازار سرمايه را ميتوان ، مجموعه اي از بازارهاي گوناگوني دانسـت ،که در آن بنگاه هاي تجاري به عنوان واسطه ، در موضوعات مخصـوص تخصـص يافتـه انـد و بـدين منظـور سرمايه دراز مدت مورد نيـاز مي‌باشد.» (ژاکلين و تولكان، 1354: 600؛ به نقل از يزدي، 1385: 144). ايـن بـازار متشـکل از نهادهـاي مـالي نظيـر: بانـک هـاي سرمايه گذاري، بورس اوراق بهادار، شرکت هاي بيمه ، صندوق هاي بازنشستگي و... مي‌باشد. مهم ترين ابزارهاي مورد استفاده در بازار سرمايه شامل : اوراق قرضه ، سهام و

عملکرد بازار ثانويه براي سرمايه گذاران و سرمايه پذيران داراي اهميت بسـياري اسـت . در حـالي که ، بازار اوليه مستقيما بر عرضه ي وجوه براي سرمايه گذاري تأثير ميگذارد؛ بازار ثانويه همـين کـار را به طور غير مستقيم انجام ميدهد. در نتيجه ، بازار اوليه صرفا فرآينـد سـرمايه گـذاري را تسـهيل مي‌کند و فلسفه وجود بازار ثانويه ايجاد وتضـمين نقـدينگي مي‌باشد. زيـرا، افـراد و شـرکت هـاي سرمايه گذار با اين اميد اقدام به خريد اوراق بهادار ميکنند که ، بتوانند در زمـان ديگـري بـا فـروش آن ها در بازار ثانويه به پول ونقدينگي دست يابند.

انواع بازار سرمايه

بازارسرمایه که مهمترین منبع تأمین مالی بلندمدت است، به نظام و مکان مشخصی اطلاق می‌شود که در آن نیازهای میانمدت و بلندمدت مالی بنگاههای اقتصادی تأمین میگردد. این بازار به عنوان یک مرکز تأمین وجوه سرمایه‌ای، پسانداز و نقدینگی افراد را از طریق کارگزاران و واسطه‌های مالی به جانب سرمایهگذاری‌های بلندمدت تولیدی و بازرگانی هدایت می‌کند. ابزارهای تامین مالی از قبیل سهام، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق تبدیلپذیر، از ابزارهای بازار سرمایهای جامع محسوب می‌شوند.

وظايف بازار سرمايه

وظايف بازار سرمايه در مفهوم گسترده آن به شرح زير است :

١. تشکيل سرمايه در اقتصاد ملي

٢. مسئول تامين سرمايه بنگاه ها

٣. تعيين ارزش و قيمت هاي ذاتي ابزارهاي مالي

شرکت ها و بنگاه هاي تجاري که براي تـامين سـرمايه خـود نمـيتواننـد

شاخص‌‌های مهم برای اندازه‌‌گیری میزان نقدینگی بازار سرمایه

سه شاخص مهم را برای انـدازه‌‌گیـری میـزان نقـدینگی بازار سرمایه بکار گرفته‌‌اند که بيانگر سـهولت انجـام معـاملات در بازارهـا هستند.

 • شاخص حجم معاملات سهام: اولین شاخص حجم معـاملات سـهام یـک شـرکت بـه عنـوان درصـدی از تولیـد ناخالص داخلی است. این نسبت مستقیما هزینه هـای خریـد و فـروش سـهام مربـوط بـه قیمت‌‌های گذشته را اندازه‌‌گیری نمی‌‌کنند، بلکه بالا بودن هزینه‌‌هـای انجـام معـاملات وریسکی بودن مبادلات است که منجر به کاهش این نسبت خواهد گردید.

مزاياي بازار سرمايه در تأمين منابع مالي

استفاده بيشتر از مکانيزم عملکردي بازار سرمايه در تجهيز و تخصيص منابع مالي، تأثير مستقيم بر تشکيل سرمايه ، ميزان سرمايه گذاري، ساختار توليدي کشور، حجم توليد ناخالص ملي و نهايتا توسعه اقتصادي کشور خواهد داشت (ميراصلاني، 1375: 96). همچنين استفاده از بازار سرمايه براي تأمين مالي مخارج دولت نيز از متداول ترين شکل مبادلات مالي است . اتکاي دولت ها به بازار سرمايه در اغلب اقتصادهاي مدرن

بنابراين وجود بازار سرمايه با کارايي بالا در امر تأمين مالي با کاهش ريسک هاي تأمين مالي زمينه را براي تخصيص بهينه منابع مالي که منجر به دست يابي به رشد اقتصادي پايدار خواهد شد را فراهم مي‌کند (لطفي‌نيا، 1393: 15). با توجه به مزاياي بازار سرمايه ، طراحي ابزارهاي نوين مالي جهت افزايش سرمايه و تأمين مالي هرچه سريعتر و کم هزينه تر، استفاده از ظرفيت اوراق مشارکت ، صکوک و ساير اوراق موجود در ارتقا صنايع تبديلي نفت و گاز به منظور جلوگيري از خام فروشي و افزايش شرکت هاي بورسي و فرابورسي به وسيله تسريع فرآيند بررسي ورود شرکت هاي متقاضي ورود به بازار سرمايه از مهم ترين ظرفيت هاي بازار سرمايه است . همچنين جهت بهبود فرايند تامين مالي، روش هاي ذيل در بازار سرمايه پيش روي شرکت ها و سرمايه گذاران قرار دارد:

الف ) افزايش سرمايه

١.از محل آورده نقدي (جذب نقدينگي به سمت توليد)

٢. از محل سود انباشته (ممانعت از خروج نقدينگي بنگاه هاي اقتصادي)

٣. تجديد ارزيابي داراييها (واقعي شدن ترازنامه شرکت ها، با توجه به افزايش نرخ تورم طي سال هاي اخير که اين مهم موجب افزايش توان اعتباري شرکت ها خواهد شد)

ب ) انتشار اوراق بدهي

 اوراق بدهي در کشور قابليت تامين مالي دارد و با تنوع بخشي

چالش هاي بازار سرمايه در تامين مالي

بررسي بازار سرمايه کشور نشان ميدهد که بازار سرمايه در ايران مانند بسياري ديگر از بخش هاي اقتصادي کشور ساختاري در حال توسعه دارد. مفهوم اين واقعيت در کم توسعه يافتگي کيفي شاخص هاي بازار، وجود ريسک بالاي سرمايه گذاري، کمبود شرکت هاي مشاوره و تحليل گر مالي، ضعف

 

 

ابزارهاي مالي وسايلي براي نقل وانتقال وجوه از آن هايي که مازاد دارند و ميخواهند سرمايه گذاري کنند به آن هايي که به اين وجوه براي سرمايه گذاري در دارايي هاي حقيقي نياز دارند هستند.

٤. فقدان تنوع در نهادها و واسطه هاي مالي

عدم تنوع در کارگزاران و واسطه گران مالي و سرمايه گذاري در کنار ضابطه مند نبودن فعاليت نهادهاي موجود از عمده ترين کاستيهاي بازار اوراق بهادار است . عدم وجود

. فقدان مکانيسم هاي لازم براي مشارکت سرمايه گذاران خارجي در بازار اوراق بهادار

مشکلات کنترل حساب سرمايه تراز پرداخت ها، نوسان و چند نرخي بودن ارز

٦. نارسايي قوانين مالياتي

قوانين مالياتي در رابطه با اوراق بهادار با مشکلاتي مواجه

. فقدان وجود بازارهاي رسمي معاملات نقد و سلف ارز

موانع تشکيل يک بازار سلف در ايران در دو دسته (اقتصادي و شرعي) خلاصه ميشوند. عامل اقتصادي عدم امکان تشکيل يک بازار سلف ارز به عدم وجود يک بخش مالي توسعه

. برتري بازار پول به بازار سرمايه

يکي از کليدي‌ترين مشکلات اقتصاد کشورمان که اکنون به دليل قدمتش به يک مشکل ساختاري بدل گشته است ، بحث تفوق بازار پول بر بازار سرمايه در اقتصاد ايران است . موضوع برتري بازار

فصل چهارم: تأمين مالي از بازار سرمايه

مقدمه

وظيفه هر مدير مالي بهينه سازي ساختار دارايي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداكثر ساختن ثروت سهامداران است، در اين زمينه مدير مالي سه تصميم اخذ مي‌كند:

1) تجزيه و تحليل و برنامه ريزي مالي: شامل ايجاد تناسب در ساختار دارايي ها، بدهي ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملكرد واحد اقتصادي و برنامه ريزي آينده.

روش تأمين مالي كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت

معمولاً روش هاي تأمين مالي در سه گروه تأمين مالي كوتاه مدت

1) تأمين مالي كوتاه مدت

تأمين مالي كوتاه مدت تعهداتي است كه بايد طرف يك سال يا كمتر بازپرداخت شود. اين نوع تأمين مالي مي‌تواند براي رفع نيازهاي فصلي يا موقت يا تأمين نيازهاي دائمي مورد استفاده قرار گيرد.

2

) تأمين مالي ميان مدت

منظور از بدهي ميان مدت ، بدهي هايي است که سر رسيد آن بيش از يک سال و کمتراز پنج سال مي‌باشد ، هر وامي کمتر از يک سال جزو بدهي هاي جاري

3) تأمين مالي بلند مدت

تأمين مالي بلندمدت به سه دسته تقسيم مي‌شود :سهام عادي ، اوراق قرضه و سهام ممتاز

1-3) سهام عادي

 سهام عادي بخشي از سرمايه شرکت سهامي است که مشخص کننده ميزان مشارکت ، تعهدات ، منافع و حقوق صاحب آن در شرکت مي‌باشد . مالکان شرکت سهامي ، سهامداران

3) اوراق قرضه

راه ديگر تأمين مالي بلند مدت خارج از مؤسسه ، صدور اوراق قرضه مي‌باشد .سرمايه گذاران در اوراق قرضه مي‌توانند از يک جريان منظم بازده سرمايه گذاري ، از

3) سهام ممتاز

سهام ممتاز سهامي است که نسبت به ساير انواع سهام داراي امتيازاتي باشد. امتيازات مزبور معمولاً شامل مشخص بودن سود سهام ، اولويت در دريافت سود سهام ،اولويت در دريافت مبلغ اسمي

تأمين مالي داخلي و تأمين مالي خارجي از بازار سرمايه

تامین مالی داخلی

سرمایه و سهام:  طبق ماده 1 اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه1347 ، سرمایه  شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده است. طبق ماده 24 قانون مذکور سهم قسمتی

سود انباشته:  سود حسابداری، از منابع مهم و کم هزینه تأمین مالی می باشد.

سود سهام پرداختنی:  جهانخانی و پارسائیان  در سال 1390 به نقل از پی نوو در خصوص سود سهام پرداختنی اینگونه اظهار نظر نموده اند: عایدی یا سود هر سهم 5 از شاخص های بسیار مهم

اندوخته های قانونی و احتیاطی:طبق مفاد قانون تجارت، اندوخته درحقیقت، نوعی محدودیت در تقسیم سود و جزء حقوق صاحبان سهام است. اندوخته به دو نوع اندوخته قانونی و

فروش دارایی ها: از روش های کم هزینه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی در کوتاه مدت، فروش دارایی های مازاد و مستعمل است. چنانچه بنگاه، فروش دارای یهای ثابت

وام دریافتی از شرکا:  از روش های تأمین مالی سریع و معمولا

جاری شرکا:  در برخی بنگا ههای اقتصادی مانند شرکت های تضامنی

حقوق و دستمزد پرداختنی:  این گروه از بدهی ها، معرف تعهدات واحد تجاری

برخی از مهمترین انواع روش های تأمین خارجی عبارتند از:

فاینانس:  واژه فاینانس در لغت به معنی "مالیه"  یا "تأمین مالی" است و از روش های متداول تأمین مالی خارجی پروژه ها تلقی می شود  )میلانی و اسماعیلی،1388)  به

برخی مزایای استفاده از روش فاینانس عبارتند از:

 • نرخ پائین بهره
 • بلندمدت بودن زمان بازپرداخت

قرارداد ساخت و بهره برداری و واگذاری: از شیوه های تأمین مالی بسیار گسترده و مورد پذیرش بخش خصوصی و دولتی، است.عناصر پایه این سیستم عبارتند از:

الف-  احداث پروژه ها یا خدمات عمومی که با تأمین بودجه توسط سرمایه گذار

4-قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری و واگذاری:  مفاد این قرارداد به معنای احداث یا ایجاد پروژه، مالکیت رسمی آن در طول مدت قرارداد، حق راه اندازی آن در خلال این مدت و در نهایت، انتقال مالکیت پروژه به دولت یا طرف قرارداد بر حسب شرایط قرارداد می باشد.

5-قرارداد ساخت، اجاره و واگذاری: این قرارداد برای احداث پروژه برای دولت، اجاره آن از دولت و سپس انتقال مالکیت پروژه به دولت بر حسب شرایط مندرج در قرارداد می باشد.

6_قرارداد ساخت و واگذار:  این اصطلاح به معنای احداث پروژه برای دولت و سپس انتقال مالکیت پروژه به دولت بر حسب شرایط می باشد.

تأمین مالی مجدد

استفاده ازخطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یکساله برای گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا را اصطلاحاً تأمین مالی مجدد یا ریفاینانس می گویند. کلیه واردکنندگان کالا و خدمات می توانند اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی با استفاده از خطوط اعتباری بین بانکی نمایند. تأمین مالی

نسیه تضمین شده

نسیه تضمین شده یا یوزانس  در لغت به معنی فرجه، مدت، بهره پول، مهلت و وعده پرداخت آمده است و در عرف تجارت بین الملل به معنای نسیه تضمین شده است ودر اصطلاح سرمایه گذاری به

اعتبار خرید

اعطای تسهیلات به خریداران یا کارفرمایان خارجی برای خرید کالا و خدمات ایرانی در چارچوب قرارداد تأمین مالی را "اعتبار خریدار " می نامند. این نوع تسهیلات با هدف فراهم کردن امکان فروش مدت دار کالا و خدمات اعطا می شود. خریدار یا کارفرمای خارجی تمایل دارد

وام های بین المللی

این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل مؤسسه وام دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه بر می گردد در این موارد باید مطالعات امکان سنجی الزام شده توسط وام دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد

تجارت متقابل

تجارت متقابل یا معامات متقابل، مجموعه ای از روش های تجاری برای توسعه تجارت است که در این معاملات، صادرکنندگان یا واردکنندگان متعهد می گردند در قبال کالاهایی که به کشوردیگر صادر )وارد(  می کنند، یا مؤسسه سرمای هگذار در قبال فراهم سازی منابع نقدی

پیش دریافت ها

پبش دریافت ها، وجوهی هستند که برای ارائه کالاها و خدمات درآینده دریافت می شوند و تا زمانی به عنوان بدهی واحد تجاری محسوب می گردند که تعهد مربوط به آن ها انجام نشده

تأمین مالی خارج از ترازنامه

تأمین مالی برون ترازنامه ای از روش های تأمین مالی است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در این روش، دارای یها و بدهی ها، به رغم استفاده توسط شرکت، در ترازنامه

هزينه تأمين مالي

هزينه تأمين مالي هر واحد اقتصادي، بر اساس ميانگين موزوني از هزينه هاي اوراق بهاداري محاسبه مي‌شود كه به منظور پشتيباني مالي سرمايه گذاريهاي آن واحد اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در اين

ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه

 • اوراق رهنی
 • اوراق استصناع
 • اوراق مشارکت
 • اوراق اجاره
 • صندوق پروژه
 • اوراق منفعت
 • اوراق اجاره

اوراق اجاره تأمین مالی در این نوع از اوراق اجاره، بانی با ارائه طرح توجیهی اقدام به انتخاب شرکت واسط (SVP)می کند. شرکت واسط با انتشار

اوراق اجارة تأمین نقدینگی

 در این نوع از اوراق اجاره، بانی با ارائه طرح توجیهی اقدام به انتخاب شرکت واسط (SVP)می کند. شرکت واسط با انتشار اوراق و با جمع آوری پول از سرمایه گذاران، به وکالت

شرایط انتشار

 اوراق اجاره بانی باید دارای شرایط زیر باشد:

شخص حقوقی غیردولتی که قالب حقوقی آن سهامی یا تعاونی باشد،

مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن

شرایط عمومی دارایی پایه

 • به کارگیری آن در فعالیت بانی، منجر به ایجاد جریانات نقدی شده یا از خروج وجوه نقد جلوگیری نماید.

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، نوعی از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی یا

نکات مهم انتشار اوراق مشارکت

پروژه موضوع انتشار اوراق مشارکت باید در قالب شخصیت حقوقی انجام شود که دارای سوابق مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان معتمد بورس باشد.

ناشر نباید زیان انباشته داشته باشد، عملکرد شرکت باید سودآور بوده و به تشخیص بورس امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد.

تعریف و ویژگی های اوراق استصناع

اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به صورت مشاع مالک دارایی مالی هستند که براساس قرارداد استصناع شکل می گیرد.

این اوراق دارای بازده معین و قابل مبادله در بازار ثانوی بوده است.

امکان بازار ثانوی اوراق استصناع

 همه انواع اوراق استصناع از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با سود معین می باشند، بر این اساس می توانند اهداف و سلیقه های بخش مهمی از صاحبان وجوه مازاد که قصد سرمایه

تعریف اوراق منفعت

ورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارندة آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی

کاربردهای اوراق منفعت

واگذاری منافع آینده دارایی های بادوام:

صاحبان دارایی های بادوام گاهی به نقدینگی احتیاج دارند و حاضرند برای تأمین آن، بخشی از منافع حاصل از دارایی های بادوام خود را از پیش واگذار کنند. در این موارد اگر

واگذاری خدمات آینده:

همانند صاحبان دارایی های بادوام، شرکت ها و مؤسسه های خدماتی نیز گاهی برای تأمین سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت های اقتصادی، نیازمند پول

مکانیسم بازار اوراق منفعت

صاحبان دارایی های بادوام به منظور حل مشکل نقدینگی خود می توانند برای بخشی از منافع حاصل از دارایی، اوارق منفعت منتشر کند. در این حالت نهاد

ارزش اوراق منفعت و نرخ بازدهی آن

قیمت اوراق بهادار منفعت و سود حاصل از خرید و فروش آن ها )نرخ بازدهی( به عوامل زیادی چون اعتبار صاحبان دارایی و شرکت های خدماتی، قیمت اسمی منافع و

مثال کاربردی اوراق منفعت

 به عنوان مثال یک شرکت پیمانکاری بزرگراهی را تحت قرارداد BOT احداث کرده و اکنون به مدت 20 سال حق بهره برداری از این بزرگراه از جمله عوارض دریافتی را داشته و از طرف دیگر برای ورود به دیگر پروژه های خود نیاز به منابع مالی جدید دارد. لذا می تواند منافع

فصل پنجم- عوامل مؤثر تأمين مالي شركت‌ها براساس ساختار و بازار سرمايه

مقدمه

عوامل موثر بر ساختار مالي شرکت ها به دو دسته عوامل دروني و بيروني تقسيم مي‌شوند  که در ذيل به شرح هر کدام از اين عوامل مي‌پردازيم .

عوامل دروني مؤثربرساختارمالي

عوامل دروني شامل ملاحظات دروني يك شركت هستندكه اثراتي را برروي نوع ومقدار اوراق بهاداردرساختارمالي آن شركت دارند. اين عوامل بدين قرارند :

1- صنعت

تعريف ومفهوم تقريبا واحدي كه دراكثرمتون ازواژة صنعت به عمل آمده بدين قراراست: ‹‹ صنعت عبارت است ازمجموعه شركت هايي كه داراي خطوط توليد(محصولات) عمده واصلي مشابه

4- اهرم عملياتي :

دريك تعريف ساده اهرم عملياتي عبارت است از: ‹‹ نسبت تغييرات درسود عملياتي به تغييرات درفروش ›› يعني اين نسبت حساسيت وتغييرات سودعملياتي را درمقابل تغييرات فروش نشان مي‌دهد. وبيان مي‌نمايدكه به ازاء يك واحد تغييرفروش چه ميزان تغيير در سود عملياتي شركت حاصل خواهد شد. لذا هرچقدراهرم

5- درآمد وافزايش سود صاحبان شركت

منطق استفاده ازبدهي درتأمين مالي شركت اين است كه شركت با استفاده ازوام بتواند بازده اي رانصيب شركت نمايدكه علاوه برپرداخت بهره وام، سودي را نيزبراي صاحبان سهام (مالكان

6- نرخ رشد شركت

شركت هايي كه نرخ رشد بالايي دارند، اتكاء بيشتري روي بدهي دارند. زيرا احتياجات مالي اين قبيل شركت ها بالاست واين احتياجات نمي تواند ازطريق منابع داخلي درحد كافي

7- قابليت سود آوري :‌

غالبا ما شركت هائي را پيدا مي‌كنيم كه سودآوري بالائي دارند، اما بدهي نسبتا كمي را در ساختارمالي شان استفاده كرده اند. براي مثال شركت توليدي ‹‹‌ جي والي اُور ريون››1 با مسئوليت

8- تطبيق نوسان پذيري احتياجات درمقابل منابع كوتاه مدت :

باتوجه به اينكه يك شركت احتياجات مالي اش براي چه مدت زماني باشد، يك ماه، سه

9- كنترل :‌

دربعضي ازموارد شركت قادرنيست اوراق قرضه جديد را بدون موافقت دارندگان اوراق قرضه فعلي بفروشد. دارندگان اوراق قرضه فعلي كنترل هاي عملياتي معيني را برروي شركت اعمال مي‌كنند. مانند انتخاب يك نفرازاعضاي هيئت مديره ، اگرپرداخت هاي بهره درزمان مقررانجام

10- قابليت انعطاف

يك شركت انتظارداردكه تركيب متعادل بدهي وحقوق صاحبان سهام خود را حفظ نمايد افزايش مفرط ميزان بدهي، توانايي شركت براي اخذ وام را كاهش مي‌دهدو به تبع

11- زمان بندي :

فرض كنيد شركتي تعيين كرده است كه مي‌بايست بدهي وحقوق صاحبان سهام را به نسبت مساوي درساختارمالي اش داشته باشد. آيا اين بدان معني است كه هرگاه شركت بخواهد سرمايه خود را افزايش

 

1 . Gwalior  Rayon

عوامل خارجي مؤثربرساختارمالي:

عوامل خارجي يا بروني عبارتند از: ملاحظات خارج ازشركت كه تركيب بدهي وحقوق صاحبان سهام را تحت تأثيرقرارمي دهند. ازقبيل موارد زير:

1- سطح عمومي فعاليت هاي تجاري

سطح عمومي فعاليت هاي تجاري يكي ازعوامل تعيين كننده ساختارمالي شركت هاست. اگرسطح عمومي فعاليت هاي تجاري رونق يابد، اكثرشركت ها براي بسط وگسترش عمليات خود

- سطح نرخ بهره

نرخ بهره اوراق قرضه يا بدهي ها دربازاردرپاسخ به عوامل عرضه وتقاضا نوسان مي‌نمايد. اگرنرخ بهره افزايش يابد، شركت هائي كه به تأمين مالي ازطريق بدهي متكي هستند، به تأمين

3- سطح قيمت سهام

هنگامي كه شركت ها سهام عادي جديد منتشرمي كنند،‌ آنها سعي دارند تا آنجايي كه ممكن است پول زيادتري ازهرسهم دريافت نمايند. هنگامي كه قيمت سهام كاهش يافته است شركت سهام عادي عرضه نمي كند.

4- قابليت دسترسي به وجوه در بازارها

بازارهاي پول وسرمايه دائماً درحال تغييروتحول هستند، رفتارآنها پديدة پيچيده اي است. در زماني كه پول فراوان است، شركت مي‌تواند راحت تراقدام به انتشاراوراق قرضه يا سهام نمايدكه به فروش خواهدرفت. اما زماني كه پول كمياب است انتشاروفروش اوراق قرضه وسهام با شكست مواجه مي‌شود. لذا قابليت دسترسي

5- خط مشي هاي مالياتي برروي بهره و سود سهام

باتوجه به اينكه هزينه بهره به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي است، لذا شركت قبل ازآنكه ماليات را پرداخت نمايد، ابتدا هزينه بهره را پرداخت نمايد ، بدين جهت هزينه بهره براي شركت صرفه جوئي هاي

- ديدگاه ونظر وام دهندگان

مادامي كه قابليت دسترسي به وام واعتبار به تمايل وام دهندگان بستگي دارد. بنابراين ديدگاه ونظرآنها يكي ازملاحظات مهم درتصميمات ساختارمالي است. ميزان تمايل وام دهندگان دراعطاي وام به

- الگوهاي رايج

ساختارمالي تحت تأثيرقوانيني است كه بدين منظورمقررگرديده است. كه براساس آن يك شركت درافزايش سرمايه خود مي‌بايست نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام را رعايت

بررسي عوامل مؤثر برساختار مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

از بين عوامل دروني مؤثر بر ساختار مالي شرکت ها در اين تحقيق از 4 عامل سودآوري ، نرخ رشد ، نسبت دارايي هاي ثابت و اندازه شرکت استفاده شده است ، که به شرح زير مورد بررسي و مطالعه قرار مي‌گيرد :

1) سود آوري 

بر مبناي تئوري که در سال 1984 توسط مايرز و ماجلوف بيان شد شرکت ها در انتخاب تصميمات تأمين مالي يک سلسله مراتبي را رعايت مي‌کنند . به اين ترتيب که شرکت ها وجوه داخلي را به وجوه خارجي ترجيح مي‌دهند و در ابتداء از محل سود انباشته ، سپس از محل بدهي

2) نرخ رشد

 رشد سريع شرکت ها نيازمند اتکاي بيشتر بر بدهي است . زيرا نياز مالي چنين شرکت هايي بالاست و نمي توان به قدر کافي از منابع داخلي تأمين شود . از اين رو ناگزير

) نسبت دارايي هاي ثابت مشهود

  يکي ديگر از عوامل تعيين کننده ساختار مالي شرکت ساختار دارايي مي‌باشد. شرکت هايي که دارايي هاي آنها وثيقه مناسبي براي وام هستند ، از بدهي و وام بيشتري استفاده مي‌کنند . از طرف ديگر از ديدگاه وام دهندگان نيز شرکت هايي که قسمت اعظم دارايي هاي آنها دارايي مشهود و قابل وثيقه باشد ، برخي ريسک هايي را که وام دهندگان با آنها روبروست را کاهش مي‌دهد . به دليل اينکه ارزيابي ارزش

4) اندازه شرکت

يکي از فاکتور هاي دروني که برساختار مالي شرکت تأثير مي‌گذارد اندازه شرکت مي‌باشد . منظور از اندازه شرکت حجم و ميزان فعاليت هاي شرکت است . نکته مهم در سنجش اندازه شرکت اين است که چه عاملي به عنوان ملاک و معيار اندازه گيري مورد استفاده قرار گيرد تا از اين

فصل ششم: آمارها و مقايسه كشور ايران با ديگر كشورها در تامين مالي از بازار سرمايه

تامين مالي بازار سرمايه در سال ١٣٩٨

تامين مالي انجام شده از طريق بازار سرمايه در سال ١٣٩٨ تقريبا برابر با ٢٦٥ هزارميليارد تومان بوده که حدود ٦٢ درصد از آن از نوع سرمايه اي و ٣٨ درصد از آن از نوع ابزارهاي تامين مالي است . در مقايسه با سال ١٣٩٧، تامين مالي از طريق بازار سرمايه در سال ١٣٩٨ با رشد ١١١ درصدي همراه بوده

وضعيت جذب و تجهيز منابع در بازار سرمايه

ü کل تامين مالي انجام شده از طريق بازار سرمايه در سال ١٣٩٨ تقريبا برابر با ٢٦٥ هزارميليارد تومان بوده که حدود ٦٢ درصد از آن از نوع سرمايه اي و ٣٨ درصد از آن از نوع ابزارهاي تامين مالي است (جدول ١).

ü در مقايسه با سال ١٣٩٧، تامين مالي از طريق بازار سرمايه در سال ١٣٩٨ با رشد ١١١ درصدي همراه بوده

تامين مالي از طريق اوراق شرکتي

·  فقط ٧,١ هزارميلياردتومان از حدود ١٠١ هزارميلياردتومان کل اوراق منتشر شده طي سال ١٣٩٨، اوراق شرکتي بوده است .

·  در مقايسه با سال ١٣٩٧، تامين مالي اوراق شرکتي در سال ١٣٩٨، با کاهش ٣,٥ هزارميليارد توماني معادل با ٣٣ درصد افت ، همراه بوده است (جدول ٢).

·  مبلغ ٢,٥ هزار ميلياردتومان از اوراق شرکتي منتشر شده در سال ١٣٩٨ مربوط به اوراق سلف موازي استاندارد و ٤,٦ هزار ميليارد تومان از آن مربوط به اوراق بهادار بدهي شرکتي شامل اوراق اجاره با ميزان ٣,٤٨

·  عامل مسلط در افت ٣٣ درصدي تامين مالي شرکتي در بازار اوراق بدهي در سال ١٣٩٨، ناشي از کاهش انتشار اوراق سلف موازي استاندارد با مشارکت ٢٧ واحد درصدي بوده و در مقابل افزايش انتشار اوراق مرابحه و اوراق اجاره سهم مثبت ٧,٤ واحددرصدي در جلوگيري از افت بيشتر انتشار اوراق شرکتي در سال ١٣٩٨، داشته اند.

بازار پول و بازار سرمایه ایران در مقایسه با سایر کشورها

 • در ایران سهم تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه نسبت به سیستم بانکی بسیار پایین است.
 • این در حالی است که در ایاالت متحده امریکا سهم انتشار اوراق بدهی از تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بیشتر میباشد.
 • از 1386 تا کنون 860،000 میلیارد ریال اوراق بدهی در کشور منتشر شده که در برابر  64،000،000میلیارد ریال تأمین مالی از طریق سیستم بانکی بسیار ناچیز است.

فصل هفتم: نتيجه گيري و پيشنهادات

نتيجه‌گيري

بازار سرمايه و تحولات مرتبط با آن به گونه اي هستند کـه تـاکنون نتوانسـته انـد ريشـه عميقـي در ساختار اقتصادي کشـور بيابنـد. در نتيجـه ، سـهم اوراق بهـادار در تـامين منـابع مـالي مـورد نيـاز سرمايه گذاريهاي جديد تنها به حدود ٤ تا ١٠ درصد ميرسد. چنين امري به طور مسـتقيم داراي بازتاب هاي غير قابل اجتناب بر روي ميزان سرمايه گذاريها و ساختار توليدي بوده است ، بـه طـوري که از يک طرف سهم سرمايه گذاريها به توليد ناخالص ملي انـدک اسـت و از طـرف ديگـر، ميـزان توليد کالا و خدمات در کشور پايين مي‌باشد. براي رويـارويي بـا

در كل نتيجه گيري نهايي را مي‌توان اينگونه عنوان كرد

١. بازار سرمايه با توسعه ي بورس هاي مختلف (بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بورس انرژي، بورس ايده )، نهادهاي مالي مختلف (شرکت هاي تامين سرمايه ، صندوق هاي سرمايه گذاري و...)، ابزارهاي متنوع تامين مالي و پوشش ريسک (سهام ، حق تقدم ، اجاره ، مرابحه و...) و توسعه زير ساخت هاي نرم افزاري

پيشنهادات

پيشنهادهاي سياستي:

١. همگرايي بازارهاي پول و سرمابه با  حمايت مالي بازار بانکي از سرمايه گذاران

٢. پوشش ريسک هاي فضاي سرمايه گذاري براي ايجاد امنيت مالي و اقتصادي سرمايه گذاران خارجي با طراحي قراردادهاي آتي ارز در بازار سرمايه جهت پوشش ريسک نرخ ارز

٣. تقويت سازوکارهاي نظارتي به منظور جلوگيري از ايجاد حباب هاي قيمتي در بازارها

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 937 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: .docx

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:939 کیلوبایت

 قیمت: 40,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل