پروژه مالی روش های تامین مالی شرکت های سهامی

دسته بندي : انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

چکیده...........................................................................................................................................................................4

فصل اول:کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه................................................................................................................................................................5

  1-2-شرکت سهامی عام.........................................................................................................................................6

  1-3-شرکت سهامی خاص.....................................................................................................................................6

  1-4-تفاوت شرکت سهامی عام و خاص.............................................................................................................7

  1-5-سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت...........................................................................................................7

  1-6-دارا شدن شخصیت حقوقی .......................................................................................................................8

  1-7- مسئوليت سهامداران در شرکت های سهامی........................................................................................8

  1-8-هدف تامین مالی...........................................................................................................................................8

فصل دوم:مروری بر تحقیقات انجام شده

  2-1-تعریف تامین مالی.......................................................................................................................................10

  2-2-ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن........................................................................................................10

  2-3-پژوهش های داخلی....................................................................................................................................11

  2-4-پژوهش های خارجی..................................................................................................................................13

فصل سوم:طبقه بندی و انواع روش های تامین مالی                                       

  3-1-طبقه بندی....................................................................................................................................................15

  3-2-منابع تامین مالی..........................................................................................................................................16

  3-3-تامین مالی داخلی.......................................................................................................................................17

  3-3-1-سرمایه و سهام........................................................................................................................................17

  3-3-2-سود انباشته.............................................................................................................................................17

  3-3-3-سود سهام پرداختی...............................................................................................................................18

  3-3-4-اندوخته ها...............................................................................................................................................18

  3-3-5-فروش دارایی ها.....................................................................................................................................18

  3-3-6-وام دریافتی از شرکا..............................................................................................................................18

  3-3-7-جاری شرکا.............................................................................................................................................18

  3-3-8-حقوق دستمزد پرداختی.....................................................................................................................18

  3-4-مواقع لزوم تامین مالی..............................................................................................................................19

  3-5-تامین مالی خارجی...................................................................................................................................19

  3-5-1-فاینانس..................................................................................................................................................20

  3-5-2-تامین مالی مجدد................................................................................................................................22

  3-5-3-نسیه تضمین شده...............................................................................................................................22

  3-5-4-اعتبار خرید...........................................................................................................................................23

  3-5-5-وام های بین المللی.............................................................................................................................23

  3-5-6-تجارت متقابل.......................................................................................................................................23

  3-5-7-استقراض از بانک های داخلی...........................................................................................................24

  3-5-8-حساب ها و اسناد پرداختنی.............................................................................................................24

  3-5-9-تامین مالی خارج از ترازنامه..............................................................................................................25

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل و بیان نتایج                                                   

  4-1-مهم ترین اهداف در فرایند تامین مالی...............................................................................................26

  4-2-تاثیر تامین مالی بر اقتصاد و رفاه عمومی...........................................................................................27

  4-3-سهم شرکت های تامین سرمایه از تامین مالی................................................................................27

  4-4-بهترین روش تامین مالی از بازار های جهانی...................................................................................28

فصل پنجم:نتیجه گیری و منابع

  5-1-نتیجه گیری............................................................................................................................................30

  5-2-منابع.........................................................................................................................................................31

چکیده مطالب

فعالیت عرصه قانون شرکت های سهامی عام و خاص در تجارت

«شرکت های سهامی عام» یا «شرکت های سهامی خاص»؛ این اصطلاح را همه ما بارها و بارها،در تابلو ها یا سر در ساختمان های اداری یا تجاری و در مواردی نیز در تبلیغات بازرگانی دیده ایم و به طور حتم گاهی با این سوال مواجه میشویم که این عبارت به چه معنی است و در چه مواردی به کار میرود؟

شرکت سهامی،شرکتی است که در دو قالب حقوقی مستقل تحت عنوان شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام فعالیت میکنند.

تامین مالی چیست ؟

تامین مالی ، یعنی تهیه منابع مالی و وجوه برای ادامه فعالیت شرکت و ایجاد و راه اندازی طرح های توسعه و درآمدزای این واحدهای اقتصادی تامین مالی عمدتا از طریق انتشار سهام ، فروش اوراق قرضه و وام و اعتبار صورت می گیرد.

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

راهبرد تأمین مالی در شرکت ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است. از اهداف مهم تأمین مالی، انجام سرمایه گذاری در شرکت ها برای سود آوری بیشتر است. طرق مختلف تأمین مالی، شامل تأمین مالی داخلی و خارجی یا ترکیبی از این دو نوع است.

-شرکت سهامی عام

   شرکت هایی که موسسين آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامين می کنند ٬ شرکت سهامی عام ناميده می شوند.

به عبارت دیگر ٬ به شرکت هایی که سهام آنها در دست عموم مردم باشد (51 درصد سهام به بالا) سهامی عام گفته می شود. فقط شرکت های سهامی عام در بورس پذیرفته می شوند. شرکت سهامی عام غالبا

3-شرکت سهامی خاص

شرکت هایی که تمام سرمایه آن در موقع تاسيس منحصراً توسط موسسين تامين شده است ٬ شرکت سهامی خاص ناميده می شوند که سهام این شرکت ها در اختيار عموم نيست. در این نوع شرکت

-برخی تفاوت های شرکت های سهامی عام و خاص

شرکت سهامی عام برای تامين سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می کند اما شرکت سهامی خاص ٬ حق مراجعه به عامه را ندارد.امکان صدور اوراق قرضه فقط برای شرکت های سهامی عام وجود دارد. نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام مشروط به موافقت سهامداران نيست اما در شرکت سهامی خاص

-سرمایه مورد نیاز برای ثبت شرکت

موسسان باید حداقل 20 درصد سرمایه شرکت در شرف تاسيس را تعهد کنند و حداقل35 درصد از مبلغ تعهدشده را در نزد یکی از بانک ها بسپارند؛ سپس 2 نسخه از اوراق اظهارنامه تکميل شده و طرح اساسنامه و طرح اعلاميه پذیره نویسی و نيز گواهی بانکی مبنی بر تودیع

6-دارا شدن شخصیت حقوقی

اصولا تمام شرکت های تجاری که در قانون تجارت ذکر شده است ٬ از جمله شرکت های سهامی دارای شخصيت حقوقی هستند و به آنها شخص تشکيل  حقوقی

7-مسئوليت سهامداران در شرکت های سهامی

در شرکت های سهامی ٬ سرمایه به سهام تقسيم می شود و مسئوليت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است ٬ به عبارتی هر سهم قسمتی از سرمایه شرکت

8-هدف تامین مالی:

 بنگاه ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعددی در سطح ملی و بین المللی و گسترش دامنه فعالی تهای خود از طریق سرمایه گذاری جدید و برای سرمایه گذاری نیاز به منابع مالی دارند. اما منابع مالی و نحوه استفاده از آن ها باید به خوبی تعیین شود تا شرکت بتواند سودآور باشد. این وظیفه مدیر مالی بنگاه اقتصادی است که منابع تأمین مالی و نحوه استفاده از آن ها را تعیین

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1-تعریف تامین مالی

تأمین مالی، هنر و علم مدیریت وجه نقد است. هدف از

-2-تعریف ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن

 در تحقیق، جهانخانی و یزدانی  با عنوان " بررسی تأثیر نوع صنعت

* سطح قابل پذیرش ریسک های عملیاتی،تجاری و مالی و بازده مورد انتظار

* میزان سپرهای مالیاتی ناشی از نرخ بهره و معافیت های مالیاتی برای طرح های توسعه

* توجه به ساختار سرمایه با نگاهی همزمان به برنامه ریزی راهبردی )نقاط قوت، نقاط ضعف،

فرصت ها و تهدیدها) و ایجاد توازن بین این دو موضوع.

-3-پیشینه پژوهش های داخلی

نادی زاده به نقل از میرز بیان نموده است که دو نظریه در رابطه با تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری وجود دارد طبق نظریه اول، شرکت هایی که تأمین مالی آنها از طریق بدهی است، بخشی از درآمدهای خود را در سا لهای آینده صرف پرداخت هزینه های تأمین مالی می کند؛ در نتیجه، سودآوری آینده آنها کاهش خواهد

جهانخانی در سال 1374 در مقاله ای با عنوان"شیوه های تأمین مالی شرکت ها در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران" در خصوص دلایل تأمین مالی اینگونه اظهار نظر نموده اند: هدف شرکت های سهامی و مدیران آنها، حداکثر نمودن ارزش شرکت و ثروت سهامداران می باشد. از طرفی حداکثر نمودن ارزش شرکت، مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است.

-پژوهش های خارجی

پروانکا و همکاران در سال 2014 در پژوهشی با عنوان "تعیین ساختار سرمایه در گردش پس از بحران اقتصادی سال 2008 در بورس اوراق بهادار کشور پرتغال" به این نتیجه رسیدند که میزان نقدینگی، ساختار دارای یها و سودآوری از عوامل مهم مؤثر بر ساختار سرمایه بنگا هها هستند.

فصل سوم:طبقه بندی و انواع روش های تامین مالی

 

3-1-طبقه بندی انواع منابع تامین مالی

کردستانی و نجفی عمران در سال 1389 درپژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر روش های تأمین مالی بر بازده آتی سهام" در خصوص انواع منابع تأمین مالی اینگونه اظهار نظر نموده اند: شرک تها در تصمیمات تأمین مالی، با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند.

پژوهش های حسابداری، رو شهای تأمین مالی شیوه های تأمین مالی بنگاه ها را به دو بخش داخلی و خارجی و تأمین مالی بدون هزینه و با هزینه طبقه بندی می نماید. واحدهای اقتصادی خصوصی و دولتی بر حسب اهداف و شرایط، برای انجام فعالیت های عملیاتی، همواره ترکیبی از این دو را مورد استفاده قرار می دهند.

2-منابع تامین مالی

در تامین مالی طرح ها و پروژه ها،منابع داخلی شرکت ها بدلیل ارزانتر بودن،کم ریسک بودن و کم هزینه بودن،از اولویتهای خاصی برای تخصیص مطلوب منابع به سرمایه گذاری ها برخوردارند. مدیران بنگاه باید از میزان وجه نقد موجود وسرمایه گذار یهای کوتاه مدت نهایت بهره وری را بعمل

-تامین مالی داخلی

3-3-1- سرمایه و سهام:  طبق ماده 1 اصلاحیه قانون

3-3-2- سود انباشته:  سود حسابداری، از منابع مهم و کم هزینه تأمین مالی می باشد.

3-3- سود سهام پرداختنی:  جهانخانی و پارسائیان  در سال 1390

-3-4- اندوخته های قانونی و احتیاطی:

طبق مفاد قانون تجارت، اندوخته درحقیقت، نوعی محدودیت در تقسیم

-3-5- فروش دارایی ها: از روش های کم هزینه تأمین مالی بنگاه

-3-6-وام دریافتی از شرکا:  از روش های تأمین مالی سریع و معمولا

3-7-جاری شرکا:  در برخی بنگا ههای اقتصادی مانند شرکت های تضامنی یا

-3-8-حقوق و دستمزد پرداختنی:  این گروه از بدهی ها، معرف تعهدات واحد تجاری مبنی

-4-مواقع لزوم تامین مالی:

شرکت ها، زمانی در محدودیت تأمین مالی دارند که بین مصارف داخلی و مصارف خارجی وجوه تخصیص داده شده با یک شکاف رو به رو باشند. استفاده از وجوه خارجی، چارچوب مناسب برای جداکردن شرکت ها براساس میزان محدودیت مالی آنهاست. منظور از " محدودیت

-تأمین مالی خارجی

در بسیاری از پروژه های مهم بنگاه های اقتصادی، به دلایل زیر امکان

1-فاینانس:  واژه فاینانس در لغت به معنی "مالیه"  یا "تأمین مالی" است و از روش های متداول تأمین مالی خارجی پروژه ها تلقی می شود  )میلانی و اسماعیلی،1388)  ب

 

دسته بندی: انسانی،تجربی،ریاضی » رشته حسابداری

تعداد مشاهده: 329 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:97 کیلوبایت

 قیمت: 34,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل